Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Zasady odwiedzin

Zasady odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych

1) Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie od godz. 10.00 do 20.00 z wyjątkiem oddziałów intensywnej terapii oraz oddziałów realizujących świadczenia medyczne, związane z czasowym pobytem pacjenta (Szpitalny Oddział Ratunkowy, oddziały dziennego pobytu).

2) W szczególnych przypadkach, za zgodą Kierownika/Ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału, odwiedziny pacjentów mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami.

3) Ze względu na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, preferowanymi godzinami odwiedzin są godziny popołudniowe.

4) Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.

5) Odwiedziny w szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo Pielęgniarce Oddziałowej bądź pielęgniarce dyżurującej w oddziale. W przypadku, gdy pacjent żąda by konkretne osoby go nie odwiedzały, personel oddziału jest zobowiązany do wyproszenia tych osób z sali/ oddziału.

6) Odwiedziny pacjentów winny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

7) Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.

8) Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.

9) Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Ze względów epidemiologicznych i emocjonalnych zaleca się, aby w odwiedzinach nie uczestniczyły dzieci poniżej 7 roku życia.

10) W czasie odwiedzin w miesiącach letnich pacjenci i odwiedzający mogą udać się do ogrodu szpitalnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pielęgniarce pełniącej dyżur.

11) W zależności od specyfiki danego oddziału lub aktualnej sytuacji epidemicznej, osoba odwiedzająca może zostać wyposażona przez personel oddziału w dodatkowe środki ochrony – fartuch, czepek, rękawiczki.

12) Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zapisów,

b) dokładnego oczyszczenia obuwia przed wejściem do Szpitala oraz pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,

c) dezynfekowania rąk przed wejściem do oddziału, korzystając z ogólnodostępnych pojemników z płynem dezynfekującym,

d) poszanowania mienia Szpitala, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny,

e) odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych, nie zakłócania ich spokoju oraz pracy personelu,

f) zachowania czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach,

g) ograniczenia do minimum korzystania z telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych,

h) podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitala.

13) Osobom odwiedzającym zabrania się:

a) przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, czynności/zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,

b) siadania na łóżkach pacjentów,

c) przynoszenia i przekazywania pacjentowi jakichkolwiek leków, bez zgody i wiedzy lekarza,

d) wnoszenia na teren Szpitala i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz palenia tytoniu,

e) dostarczania pacjentowi artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza/pielęgniarkę,

f) przebywania w salach chorych innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,

g) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji. Za szkody powstałe z winy osób odwiedzających odpowiedzialność materialną ponoszą odpowiednio te osoby,

h) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

i) uprawiania gier hazardowych,

j) przynoszenia kwiatów oraz wprowadzania i przynoszenia jakichkolwiek zwierząt,

k) filmowania, fotografowania i utrwalania dźwięku pacjentów, personelu oraz innych osób przebywających w oddziale  bez zgody Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Projektów, Rozwoju i Organizacji Onkologii oraz osoby, której wizerunek  lub głos jest utrwalany,

l) posiadania ostrych narzędzi, broni palnej oraz wszelkich niebezpiecznych przedmiotów.

14) Bezwzględnie zakazuje się odwiedzin osobom:

a) wykazującym agresję słowną i/lub fizyczną, będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) wykazującym objawy infekcji dróg oddechowych lub dotkniętym jakąkolwiek chorobą zakaźną.

15) Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie Szpitala. W przypadku niepodporządkowania się temu poleceniu, personel oddziału może wezwać pracownika ochrony i – jeśli zajdzie taka potrzeba – Policję.

16) W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, pandemii chorób zakaźnych, zmian organizacyjnych, prac remontowych oraz innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów) dostępność odwiedzin może być ograniczona w całym Szpitalu lub na poszczególnych oddziałach.

17) Każda decyzja ograniczająca odwiedziny pacjentów zostaje wydana przez Dyrektora Centrum w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie oraz przewidywany termin trwania ograniczeń.

18) Treść takiej decyzji zostaje przekazana do wiadomości publicznej – informacja zamieszczana jest w widocznym, ogólnie dostępnym miejscu oraz na zewnętrznej stronie internetowej Centrum.

Zasady odwiedzin pacjentów przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii

1) W Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii ze względu na specyfikę oddziału oraz złożoność procedur medycznych, odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00. W wyjątkowych przypadkach Kierownik/Ordynator Oddziału może zezwolić na odwiedziny w innych godzinach.

2) Odwiedziny pacjentów przebywających w Oddziale mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika/Ordynatora lub lekarza dyżurnego Oddziału i na zasadach przez nich określonych.

3) Przy pacjencie na sali mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby odwiedzające.

4) Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są  w towarzystwie osoby dorosłej. Ze względów epidemiologicznych i emocjonalnych zaleca się, aby w odwiedzinach nie uczestniczyły dzieci poniżej 14 roku życia.

5) Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy Oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

6) Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do:

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zapisów,

b) pozostawiania wierzchniego ubrania w szatni szpitalnej,

c) dokładnego zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę chorych oraz po jej opuszczeniu,

d) włożenia odzieży ochronnej dostarczonej przez personel  oraz wrzucenia jej do kosza po wizycie,

e) pozostawania w obszarze Oddziału na czas odwiedzin,

f) pozostawiania pacjentowi tylko niezbędnych rzeczy (np. przybory toaletowe, miękkie           obuwie),

g) zachowania się w czasie odwiedzin w sposób kulturalny i nieuciążliwy dla personelu i pacjentów,

h) korzystania wyłącznie z toalet dla nich przeznaczonych,

i) podporządkowania się wszelkim wskazówkom i poleceniom personelu oraz ścisłego przestrzegania bieżących zaleceń lekarza lub pielęgniarki,

7) Osobom odwiedzającym  zabrania się:

a) siadania na łóżkach szpitalnych,

b) karmienie i pojenia pacjentów bez zgody personelu medycznego,

c)dostarczania pacjentowi jakichkolwiek leków i artykułów spożywczych bez wiedzy i zgody personelu medycznego,

d) obsługiwania sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu oddziału,

e) korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących powodować

zakłócenia w funkcjonowaniu aparatury medycznej,

f) fotografowania, nagrywania i filmowania  pacjentów personelu oraz innych osób przebywających w Oddziale, bez zgody Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Projektów, Rozwoju i Organizacji Onkologii oraz wyraźnej i jednoznacznej zgody osoby, której wizerunek  lub głos jest utrwalany,

g) posiadania ostrych narzędzi, broni palnej oraz wszelkich niebezpiecznych przedmiotów.

8) Bezwzględnie zakazuje się odwiedzin osobom:

a) wykazującym agresję słowną i/lub fizyczną, będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) wykazującym objawy infekcji dróg oddechowych lub dotkniętym jakąkolwiek chorobą zakaźną.

9) Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie  Szpitala. W przypadku niepodporządkowania się temu poleceniu, personel może wezwać pracownika ochrony  i – jeśli zajdzie taka potrzeba – Policję.

10) Wszelkie uwagi, dotyczące kontaktu chorych z bliskimi należy zgłaszać Lekarzowi Kierującemu Oddziałem.

11) Dyrekcja Centrum zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia odwiedzin

ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, o czym pacjenci i odwiedzający będą  poinformowani.

Zasady odwiedzin i wizyt u pacjentów oraz pobytu osób towarzyszących pacjentowi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) z Izbą Przyjęć (IP)

1) Ze względu na specyfikę oraz złożoność procedur medycznych, odwiedziny u pacjentów przebywających w SOR lub w Izbie Przyjęć mogą się odbywać 24 h na dobę, każdorazowo za zgodą Głównego Lekarza Dyżuru lub Starszej Pielęgniarki Dyżuru i na zasadach przez nich określonych.

2) Jednego pacjenta może odwiedzać jednoczasowo nie więcej niż jedna osoba.

3) Czas trwania odwiedzin określa personel medyczny indywidualnie dla danego pacjenta, o czym odwiedzający jest informowany przed wejściem do pacjenta.

4) Za organizację/nadzór nad przebiegiem odwiedzin odpowiada personel pielęgniarsko ratowniczy,  pełniący dyżur w SOR lub w Izbie Przyjęć.

5) Odwiedziny winny odbywać się w sposób nie zakłócający pracy personelu oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

6) W odwiedzinach mogą  uczestniczyć osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach, Główny Lekarz Dyżuru może zezwolić na samodzielne odwiedziny pacjenta osobie z najbliższej jego rodziny, która nie osiągnęła pełnoletniości.

7) Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

a) dokładnego oczyszczenia obuwia przed wejściem do Szpitala,

b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zapisów,

c) noszenia w widocznym miejscu „identyfikatora osoby odwiedzającej”, przez cały czas pobytu w SOR/IP,

d) higienicznego dezynfekowania rąk przed wejściem i po wyjściu z SOR/IP

e) noszenia maseczki szczelnie zasłaniającej usta i nos,

f) założenia dodatkowych środków ochrony (fartuch, czepek, rękawiczki) zgodnie

z poleceniem personelu medycznego,

g) ograniczenia do niezbędnego minimum pozostawianych pacjentowi przedmiotów i rzeczy osobistych,

h) korzystania wyłącznie z toalet dla nich przeznaczonych,

i) pozostawania w obszarze SOR/IP na czas odwiedzin,

j) odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych, nie zakłócania ich spokoju oraz pracy personelu,

k) podporządkowania się wszelkim wskazówkom i poleceniom personelu oraz ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń personelu medycznego.

8) Osobom odwiedzającym  zabrania się:

a) siadania na łóżkach szpitalnych,

b) karmienia i pojenia pacjentów bez zgody personelu medycznego,

c) dostarczania pacjentowi artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza/pielęgniarkę. Preferowane są wody butelkowane, suche produkty żywnościowe oraz produkty żywnościowe specjalnego przeznaczenia,

d) przynoszenia i przekazywania pacjentowi jakichkolwiek leków bez zgody i wiedzy personelu medycznego,

e) wnoszenia na teren Szpitala i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz palenia tytoniu,

f) posiadania ostrych narzędzi, broni palnej oraz wszelkich niebezpiecznych przedmiotów,

g) obsługiwania sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu SOR/IP,

h) korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących powodować zakłócenia w funkcjonowaniu aparatury medycznej,

i) fotografowania, nagrywania i filmowania pacjentów, personelu oraz innych osób przebywających w SOR/IP bez zgody Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Projektów, Rozwoju i Organizacji Onkologii oraz wyraźnej i jednoznacznej zgody osoby, której wizerunek lub głos jest utrwalany.

9) Bezwzględnie zakazuje się odwiedzin osobom:

a) wykazującym agresję słowną i/lub fizyczną, będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) wykazującym objawy infekcji dróg oddechowych lub dotkniętym jakąkolwiek chorobą zakaźną.

10) Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu lub wskazówek

personelu, mogą zostać poproszone o opuszczenie Szpitala. W przypadku niepodporządkowania się temu poleceniu, personel może wezwać pracownika ochrony i – jeśli zajdzie taka potrzeba – Policję.

11) Osoba odwiedzająca, która w drastyczny sposób łamie zasady niniejszego Regulaminu, może zostać pozbawiona prawa do odwiedzin pacjenta.

12) Sytuacje nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozwiązuje Główny Lekarz Dyżuru.

13) Wszelkie uwagi, dotyczące kontaktu z pacjentami, należy zgłaszać Lekarzowi Kierującemu SOR lub jego Zastępcy, drogą poczty elektronicznej na adres sor@kopernik.lodz.pl lub na piśmie złożonym w Kancelarii Szpitala.

14) W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, pandemii chorób zakaźnych, zmian organizacyjnych oraz innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów), kontakt pacjentów z osobami z zewnątrz  może zostać ograniczony

w drodze Zarządzenia Dyrektora Centrum.

15) W sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub pandemii, zasady organizacji odwiedzin pacjentów SOR/IP  mogą ulec zmianie, co zostanie podane do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów i odwiedzających.

16) Niepodporządkowania się temu poleceniu, personel może wezwać pracownika ochrony i – jeśli zajdzie taka potrzeba – Policję.

17) Osoba odwiedzająca, która w drastyczny sposób łamie zasady niniejszego Regulaminu, może zostać pozbawiona prawa do odwiedzin pacjenta.

18) Sytuacje nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozwiązuje Główny Lekarz Dyżuru.

19) Wszelkie uwagi, dotyczące kontaktu z pacjentami, należy zgłaszać Lekarzowi Kierującemu SOR lub jego Zastępcy, drogą poczty elektronicznej na adres sor@kopernik.lodz.pl lub na piśmie złożonym w Kancelarii Szpitala.

20) W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, pandemii chorób zakaźnych, zmian organizacyjnych oraz innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów), kontakt pacjentów z osobami z zewnątrz może zostać ograniczony w drodze Zarządzenia Dyrektora Centrum.

21) W sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub pandemii, zasady organizacji odwiedzin pacjentów SOR/IP mogą ulec zmianie, co zostanie podane do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów i odwiedzających.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00