Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Zakład Planowania Radioterapii

Kontakt:

Kierownik:

42 689 55 33

Pracownia Teleradioterapii:

42 689 55 32

Pracownia Dozymetrii:

42 689 55 32

Pracownia Brachyterapii:

42 689 55 09

Zakład Planowania Radioterapii

Kierownik:
dr Magdalena Peszyńska-Piorun

Zakład Planowania Radioterapii składa się z 10 fizyków, w tym 8 posiadających tytuł specjalisty fizyki medycznej. Jesteśmy członkami zespołu zajmującego się radioterapią.

Przygotowujemy plany leczenia pacjenta oraz wykonujemy jego weryfikację. Sprawujemy dozymetryczny nadzór nad aparaturą medyczną wykorzystywaną w procesie leczenia radioterapeutycznego, zarówno w teleradioterapii jak i brachyterapii.

Wysokie kwalifikacje naszego zespołu w znacznym stopniu wpływają na jakość procesu leczenia pacjentów i umożliwiają wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych na całym świecie.

 

Fizyk medyczny i jego rola w procesie leczenia onkologicznego

Radioterapia jest pracą zespołową, w której udział biorą przedstawiciele różnych zawodów medycznych – lekarz specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista fizyki medycznej, elektroradiolog, czy inżynier medyczny. Pacjent zakwalifikowany do leczenia metodą radioterapii, ma kontakt z lekarzem, który prowadzi jego leczenie oraz elektroradiologiem, z którymi spotyka się na akceleratorze medycznym podczas seansu radioterapii. Praca fizyka medycznego jest mało znana, przeważnie odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem, ale ma kluczowe znaczenia dla prawidłowego zaplanowania i bezpiecznego procesu leczenia.

Kim jest specjalista fizyki medycznej?

Fizyk medyczny jest samodzielnym zawodem medycznym. Cykl kształcenia specjalisty fizyki medycznej obejmuje studia na kierunku fizyka lub fizyka medyczna oraz kilkuletnią specjalizację z fizyki medycznej zakończoną egzaminem państwowym. W diagnostyce specjalista fizyki medycznej odpowiedzialny jest za kontrolę urządzeń oraz procedur diagnostycznych w celu zapewnienia optymalnej jakości badań.
W radioterapii specjalista fizyki medycznej odpowiedzialny jest za przygotowanie indywidualnego planu leczenia u pacjenta zakwalifikowanego do radioterapii oraz za kontrolę akceleratorów medycznych stosowanych w teleradioterapii i aparatów do brachyterapii. Specjalista fizyki medycznej odpowiedzialny jest także za wdrażanie do użytku klinicznego nowych technologii w diagnostyce i terapii.

Radioterapia

Zanim zapadnie decyzja o rozpoczęciu radioterapii, u pacjenta przeprowadzana jest szczegółowa diagnostyka przy użyciu metod obrazowych opartych na zjawiskach fizycznych. Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny czy całe spektrum badań z zakresu medycyny nuklearnej, m.in. Tomografia Pozytonowa PET, podlegają kontroli przez specjalistę fizyki medycznej.

Czym jest plan leczenia radioterapii?

Każdy pacjent zakwalifikowany do radioterapii ma przygotowany przez specjalistę fizyki medycznej indywidualny plan leczenia, zaakceptowany przez lekarza specjalistę radioterapii onkologicznej.
Specjalista fizyki medycznej opracowuje układ wiązek terapeutycznych o odpowiedniej energii promieniowania. Celem wykonania planu leczenia jest skoncentrowanie dawki w obszarze guza i maksymalne oszczędzenie tkanek znajdujących się w jego pobliżu. Rola fizyka medycznego jest tutaj analogiczna do pracy farmaceuty. Farmaceuta przygotowuje lek na podstawie zlecenia od lekarza, łącząc ze sobą różne substancje. Fizyk medyczny przygotowuje lek, jakim jest indywidualny plan leczenia. W radioterapii używane jest niewidoczne promieniowanie jonizujące, generowane przez akcelerator medyczny. Rozumiejąc fizykę promieniowania oraz stosując zaawansowane metody obliczeniowe, fizyk medyczny przy użyciu systemów komputerowych potrafi zasymulować oddziaływanie promieniowania z tkankami pacjenta. Powstaje zatem plan leczenia, wirtualne lekarstwo, zawierający informację o rozkładzie dawki promieniowania jonizującego w guzie nowotworowym oraz sąsiednich tkankach. Przygotowanie planu trwa od kilku godzin do kilku dni w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji klinicznej.

Rysunek: Przykłady układu wiązek terapeutycznych dostosowanych do indywidualnej anatomii pacjenta. Pierwszy rysunek: technika łukowa WMAT (Volumetric Arc Therapy) zastosowana w radioterapii nowotworu płuca. Rysunek drugi: technika łukowa WMAT zastosowana w radioterapii nowotworu gruczołu krokowego.

Rysunek: Przekrój badania tomografii komputerowej służącej do przygotowania indywidualnego planu leczenia. Rozkład dawki promieniowania przedstawiono w skali kolorystycznej. Pierwszy rysunek: dawka terapeutyczna dostosowana do nowotworu płuca. Rysunek drugi: dawka terapeutyczna dostosowana do gruczołu krokowego.

Czym są pomiary dozymetryczne?

Radioterapia realizowana jest na akceleratorze medycznym lub przy użyciu aparatu do brachyterapii. Przed dopuszczeniem do użytku klinicznego, akcelerator medyczny musi przejść rygorystyczne testy akceptacyjne. Specjalista fizyki medycznej wykonuje szereg skomplikowanych i czasochłonnych pomiarów, zajmujących często kilka tygodni. W czasie pomiarów fizyk medyczny analizuje i sprawdza poprawność generowanego przez aparat promieniowania oraz zbiera dane, by móc skonfigurować komputerowy system planowania leczenia. Dane zebrane podczas pomiarów stanowią podstawę do użycia zaawansowanych algorytmów do symulacji rozkładu dawki promieniowania w ciele pacjenta. Dane pomiarowe poddawane są również niezależnym audytom, między innymi przez IAEA (Międzynarodową Agencję Atomistyki), w celu zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa realizowanej terapii. Kontrola urządzeń do radioterapii wykonywana jest też okresowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Przed pierwszą frakcją radioterapii, plan leczenia jest kontrolowany przez specjalistę fizyki medycznej pod kątem zgodności dawki zaplanowanej z dawką realizowaną na akceleratorze medycznym lub aparacie do brachyterapii. Celem kontroli jest zapewnienie precyzyjnej i bezpiecznej radioterapii.

Rysunek: Dawka z planu leczenia (lewy obrazek). Dawka zrejestrowana przez detektor (prawy obrazek). Zgodność dawki zaplanowanej ze zrealizowaną (środkowy obrazek).

Podsumowanie

Coraz bardziej zaawansowana technologicznie współczesna radioterapia wymaga wysoce wyszkolonego personelu medycznego (lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej, specjalistów fizyki medycznej, elektroradiologów, inżynierów medycznych).

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00