Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Hematologii i Transplantologii

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 86

Pokój lekarski (odcinek B):

42 689 51 94

Pielęgniarka Oddziałowa (odcinek B):

42 689 58 00 sekretariat.transplant@kopernik.lodz.pl

Dyżurka pielęgniarek (odcinek B):

42 689 51 97

Pokój lekarski (odcinek C):

42 689 51 67

Pielęgniarka Koordynująca (odcinek C):

42 689 51 64

Dyżurka pielęgniarek (odcinek C):

42 689 51 63

Bank Komórek Krwiotwórczych:

42 689 51 88

Pracownia Aferez i Terapii Komórkowych:

42 689 52 27

mail:

klinika.hematologii@kopernik.lodz.pl

Oddział Hematologii i Transplantologii – Klinika Hematologii

Kierownik Oddziału:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska

Zastępca Kierownika Oddziału:
dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk

Praca w Oddziale Hematologii

Informacje ogólne
Oddział Hematologii i Transplantologii – Klinika Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jest jedynym ośrodkiem w makroregionie łódzkim wykonującym wysokospecjalistyczne procedury alogenicznych i autologicznych transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz immunoablacji.

Oddział dysponuje 18 łóżkami o najwyższej klasie sterylności powietrza (z filtrami HEPA i laminarnym przepływem powietrza), w tym 12 izolatkami z węzłem sanitarnym, ze śluzą, oraz 3 salami 2-osobowymi z węzłem sanitarnym.

W oddziale wykonuje się około 65-70 transplantacji rocznie, w tym około 10-15 od dawców rodzinnych i niespokrewnionych oraz leczy powikłania po transplantacjach. W celu zwiększenia dostępności procedur transplantacyjnych dla chorych naszego regionu w ostatnim czasie zostały wprowadzone alogeniczne transplantacje od dawców niespokrewnionych i dawców haploidentycznych oraz nowoczesna terapia komórkowa CAR-T.

 

W oddziale leczeni są także chorzy na ostre białaczki, którzy wymagają stosowania intensywnej chemioterapii, immunoterapii lub terapii celowanych. Ponadto w oddziale stosuje się procedurę immunoablacji w leczeniu chorych z ciężką postacią anemii aplastycznej.

Pod opieką oddziału znajdują się też chorzy z chorobami rzadkimi, takimi jak nocna napadowa hemoglobinuria i choroba Gauchera, leczeni nowoczesnymi terapiami immunologicznymi i enzymatycznymi.

Mając na uwadze ogromne doświadczenie zespołu w zakresie leczenia ostrych białaczek oraz rosnące zapotrzebowanie, szczególnie w zakresie intensywnej chemioterapii, immunoterapii za pomocą przeciwciał monoklonalnych i nowoczesnych terapii komórkowych, planowane jest stworzenie w ramach oddziału wyspecjalizowanej podjednostki – Leukemia Unit – zajmującej się wysokospecjalistycznym leczeniem ostrych białaczek w ścisłej integracji z odziałem przeszczepowym i mającej na celu zapewnienie optymalnych warunków leczenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na chemioterapię i transplantację.

 

Zespół lekarski
Opiekę nad pacjentami Oddziału sprawuje 7 doświadczonych lekarzy specjalistów (w tym 6 hematologów i 1 specjalista z chorób wewnętrznych) oraz 3 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji z hematologii.

Personel lekarski posiada również specjalizacje z zakresu transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Lekarze nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc czynny udział w polskich i międzynarodowych w konferencjach hematologicznych, kursach i szkoleniach tematycznych oraz aktywnie prowadzą badania naukowe oraz akademickie i komercyjne badania kliniczne.

Skład zespołu lekarskiego
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
dr hab. n. med., Prof. UM Anna Szmigielska-Kapłon
dr hab. n. med. Agnieszka Pluta
dr n. med. Magdalena Czemerska
dr n. med. Piotr Stelmach
lek. med. Kamil Brzozowski
dr n. med. Dominika Trybunia- Orzeszek
dr n. med. Ewa Kołomecka-Kochańska
lek. med. Piotr Strzałka
lek. med. Kinga Krawiec
lek. med. Marcin Kozłowski

Zespół Pielęgniarski
Profesjonalną opiekę pielęgniarską nad pacjentami Oddziału i Pracowni Aferez i Terapii Komórkowych sprawuje 27 pielęgniarek. 17 pielęgniarek posiada wykształcenie wyższe, 18 ukończyło specjalizację z Pielęgniarstwa Onkologicznego i jedna w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Dwie pielęgniarki posiadają kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie z zakresu separacji komórek macierzystych leukaferez i plazmaferez.

Pielęgniarki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc czynny udział w konferencjach onkohematologicznych i szkoleniach tematycznych.

Zespołem kieruje mgr Katarzyna Stępień, która współpracuje z Polską Grupą Pielęgniarek przy EBMT. Przez 10 lat pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych Ziemi Łódzkiej i organizowała liczne szkolenia i konferencje naukowe.

Skład zespołu pielęgniarskiego:
mgr spec. Aneta Tomaszewska
spec. Anna Droździak
Iwona Hołubinko-Dębińska
Zuzanna Kleczyk
mgr spec. Ewelina Kostrzębska
Małgorzata Kozłewska
spec. Anna Kutkowska
mgr spec. Róża Maląg
mgr spec. Stefania Makowska
spec. Jolanta Omiotek
mgr spec. Kamila Pastwa
Cyryla Pawlak
mgr spec. Agnieszka Piątkowska
spec. Beata Plich
spec. Edyta Pruska
spec. Barbara Rygas
Danuta Stankiewicz
Anna Szczerbiak
mgr spec. Agnieszka Szuwart
spec. Monika Zalewska
spec. Danuta Zdunek
Spec. Aneta Margielewska
Magdalena Reszka
mgr spec. Wirginia Świerszczyńska-Łazarz

Personel pomocniczy:
Integralną częścią naszego zespołu są panie salowe i sanitariuszki. To dzięki ich ciężkiej pracy w Oddziale jest utrzymywany bardzo wysoki reżim sanitarny, który zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjentom poddawanych wysokospecjalistycznym procedurom.

Skład zespołu personelu pomocniczego
Ewa Similak, Mieczysława Pertkiewicz, Beata Glasnnap, Barbara Brzozowska, Irena Dziomdziora, Stefania Kaczmarek, Renata Madaj, Aldona Piątkowska, Beata Sajda, Joanna Szkopińska, Elżbieta Wojciechowska, Jolanta Woźniak, Włudarczyk Karolina.

Personel administracyjny
Częścią administracyjną na oddziale zajmują się sekretarki: Marta Stępka, Izabela Martczak i Grażyna Orzeł.

Zespół psychologów
Chorzy na ostre białaczki oraz chorzy po transplantacji komórek krwiotwórczych mają zapewnioną opiekę psychologiczną zarówno w trakcie leczenia w oddziale oraz podczas leczenia ambulatoryjnego w poradni. Kompleksową opiekę psychologiczną nad chorymi i ich rodzinami sprawuje mgr Anna Jewusiak.

W strukturze Oddziału znajdują się także: Pracownia Aferez i Terapii Komórkowych, Bank Komórek Krwiotwórczych, Zakład Inżynierii Genetycznej. Kierownikiem tych jednostek jest dr n. med. Mateusz Nowicki.

Pracownia Aferez i Terapii Komórkowych
Pracownia dysponuje 3 separatorami komórkowymi Spectra Optia i 3 stanowiskami do separacji. W Pracowni Aferez i Terapii Komórkowych wykonuje się rocznie około 300 zabiegów, w tym pobrania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej (aferezy) przeznaczonych do przeszczepień auto/allogenicznych oraz pobieranie limfocytów do prowadzenia terapii komórkowych, takich jak fotofereza pozaustrojowa (ECP) i infuzja limfocytów dawcy (DLI).

W ramach współpracy z Ośrodkiem Dawców Szpiku Szpitala CSK w Łodzi, w PAiTK pobierane są komórki krwiotwórcze i limfocyty od zdrowych dawców na potrzeby przeszczepienia u biorców w ośrodkach transplantacyjnych na całym świecie.

Personel Pracowni wykonuje zabiegi plazmaferez, leukaferez i trombaferez leczniczych zarówno dla pacjentów Oddziału Hematologii i Transplantologii, ale także innych Oddziałów Szpitalnych, m .in.: Intensywnej Terapii, Hematologii Ogólnej, Neurologii czy Reumatologii.

Bank Komórek Krwiotwórczych Oddziału Hematologii i Transplantologii – Kliniki Hematologii posiada pozwolenie na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, dopuszczenie do obiegu oraz dystrybucję
• komórek krwiotwórczych pobieranych ze szpiku i z krwi obwodowej
• limfocytów (do DLI i nie-do-DLI)

W BKK przyjmowane są preparaty komórek krwiotwórczych pobrane z krwi obwodowej lub szpiku od chorych na nowotwory układu krwiotwórczego. Macierzyste komórki krwiotwórcze poddawane są procesowi preparatyki i mrożenia. Następnie są przechowywane w parach ciekłego azotu do czasu transplantacji.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Dawców Szpiku Szpitala CSK w Łodzi pracownicy BKK zajmują się kwalifikacją zdrowych dawców, a także koordynacją procesu pobrania i wysyłki materiału przeszczepowego do ośrodków transplantacyjnych na całym świecie.

BKK odpowiedzialny jest również za koordynację transplantacyjną, w ramach której pacjenci Oddziałów: Hematologii i Transplantologii, Hematologii Ogólnej oraz Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, nie posiadający dawców rodzinnych, mogą uzyskać allogeniczne przeszczepienie w dowolnym, akredytowanym ośrodku w Polsce.

Skład zespołu Banku Komórek Krwiotwórczych
dr n. med. Mateusz Nowicki – kierownik
dr inż. Kamil Zieliński
mgr Agata Wujkowska
mgr spec. Marzena Kowalczyk
mgr Katarzyna Brych-Grabarczyk
mgr Justyna Krawczyk
mgr Agata Barć

Zakład Inżynierii Genetycznej
Zakład Inżynierii Genetycznej został stworzony w ramach przygotowania ośrodka do wdrożenia najbardziej zaawansowanej i spersonalizowanej terapii komórkowej za pomocą limfocytów CAR-T. Personel ZIG odpowiedzialny jest za przyjęcie zamrożonych, zrekombinowanych limfocytów pacjenta, ich rozmrożenie oraz przekazanie do ośrodka transplantacyjnego w celu ich przeszczepienia.

Lekarze

prof. dr hab. n. med.

AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Kierownik Oddziału
dr hab. n. med., prof. UM

Anna Szmigielska-Kapłon

dr hab. n. med.

Agnieszka Pluta

dr n. med.

Olga Grzybowska-Izydorczyk

dr n. med.

Magdalena Czemerska

dr n. med.

Piotr Stelmach

dr n. med.

Ewa Kołomecka-Kochańska

lek.

Katarzyna Jerzmanowska

lek.

Piotr Strzałka

lek.

Ewelina Witkowska

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00