Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Deklaracja dostępności


Sposoby komunikacji ze szpitalem dla osób z niepełnosprawnością słuchu, osób niewidomych i słabowidzących – zobacz informacje szczegółowe…


Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: kopernik.lodz.pl

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
Deklaracja została ostatnio zaktualizowana dnia: 2020-09-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Sobczak, adres poczty elektronicznej promocja@kopernik.lodz.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 42 689 57 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
rpo.gov.pl/

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany kontrastu
  • zmiana rozmiaru czcionki
  • tryb tekstowy

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne:

  • strona nie posiada formularza kontaktowego

Treści wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności:

  • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.
  • archiwalne dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. mapy treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jest administratorem trzech serwisów www:

Strony te redaguje Dział Promocji i Biuro Prasowe Szpitala. Serwisy te mają ograniczenia w dostępności cyfrowej m. in. brak opcji zmiany czcionki i zmiany kontrastu oraz niedostępność wersji tekstowej serwisu www.

Deklaracja dostępności architektonicznej
Budynek Główny WWCOiT, wejście od ul. Pabianickiej
Zostało wydzielonych siedem miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Trzy miejsca znajdują się bezpośrednio przy wejściu głównym (poziom „-1”), pozostałe cztery są oddalone, jednak usytuowane możliwie najbliżej wejścia.

Budynek Główny WWCOiT, wejście od ul. Pabianickiej – poziom „-1”
Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi otwierane automatycznie. Niedaleko wejścia znajduje się szatnia oraz punkty rejestracyjne do przychodni (brak zastosowania pętli indukcyjnej). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami, dwiema windami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na poziomie „-1” znajdują się cztery ogólnodostępne toalety. Dwie częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwie niedostosowane.

Budynek Główny WWCOiT, wejście od ul. Pabianickiej – poziom „0”
Wejście zalecane tylko dla personelu Szpitala. Do wejścia prowadzą wysokie schody oraz podjazd dla karetek. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi otwierane automatycznie. Naprzeciw wejścia znajduje się portiernia. Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami, dwiema windami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na poziomie „0” znajdują się dwie ogólnodostępne toalety częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
Zostało wydzielonych dziewięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – sześć miejsc bezpośrednio przy głównym wejściu oraz trzy miejsca oddalone. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym znajduje się szatnia, portiernia, izba przyjęć oraz punkty rejestracji (nie została zastosowana pętla indukcyjna). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami, trzema windami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jedną częściowo dostosowaną. W obiekcie znajdują się cztery ogólnodostępne toalety. Jedna częściowo dostosowana oraz trzy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do Szpitala od strony ulicy CiołkowskiegoZostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych możliwe jak najbliżej wejść.

Poradnia Zaburzeń Krzepliwości KrwiDo wejścia prowadzi pochyły chodnik z jednej strony ograniczony poręczą. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi automatyczne. Punkt rejestracji znajduje się blisko wejścia (nie została zastosowana pętla indukcyjna). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzem. W obiekcie znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku od strony ulicy Ciołkowskiego (Poradnia Hematologiczna/Oddział Medycyny Paliatywnej)
Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi otwierane automatycznie. Przy wejściu znajduje się szatnia. Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami, pochylnią oraz dwiema windami częściowo dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poradnia Hematologiczna
Do wejścia prowadzi pochylnia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi otwierane automatycznie. Jest też kilkucentymetrowy próg. Punkt rejestracji dla pacjentów znajduje się w przedsionku wejściowym (brak zastosowania pętli indukcyjnej). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami, pochylnią oraz dwiema windami częściowo dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Pracowni PET
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy budynku. Do wejścia prowadzi stopień – oznaczony kontrastowo – oraz pochylnia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi otwierane automatycznie. Punkt rejestracji dla pacjentów znajduje się blisko wejścia (nie została zastosowana pętla indukcyjna). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami. W obiekcie znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej
Zostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy głównym wejściu. Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zastosowane drzwi otwierane automatycznie. Jest też kilkucentymetrowy próg. Punkt rejestracji dla pacjentów znajduje się w przedsionku wejściowym (brak zastosowania pętli indukcyjnej). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami oraz windą częściowo dopasowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się trzy ogólnodostępne toalety dla pacjentów, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Wejście do budynku jest utrudnione z powodu postawionych na chodniku przed wejściem kontenerów służących do oddzielenia pacjentów z podejrzeniem COVID-19. W wejściu zostały zastosowane drzwi automatyczne oraz rozwierane. Izba przyjęć znajduje się naprzeciw wejścia. Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka w Łodzi (al. Piłsudskiego 71)
W obiekcie znajduje się parking na którym zostało wydzielonych dziewięć miejsc dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek A – Poradnie i część administracyjna
Do głównego wejścia prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków dziecięcych. Przy wejściu bocznym zlokalizowany jest podnośnik umożliwiający osobom z ograniczeniami ruchowymi dostanie się do budynku. W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie. W przedsionku wejściowym znajduje się portiernia, a na wprost głównego wejścia punkt rejestracji (brak zastosowania pętli indukcyjnej). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami oraz windą częściowo dopasowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (wypukłe cyfry na kasecie wezwań, brak przycisków opisanych alfabetem Braille’ a). W budynku znajdują się cztery ogólnodostępne toalety oraz jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek B – Poradnie
Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podnośnik dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie. Niedaleko wejścia znajduje się punkt rejestracji dla pacjentów (brak zastosowania pętli indukcyjnej). Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami oraz windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (wypukłe cyfry na kasecie wezwań, brak przycisków opisanych alfabetem Braille’ a). W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta oraz ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek C – Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej
Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podnośnik dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie. Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami oraz windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (wypukłe cyfry na kasecie wezwań, brak przycisków opisanych alfabetem Braille’ a).

Budynek D – Izba Przyjęć
W wejściu głównym nie zostały zamontowane drzwi automatyczne. Jest też kilkucentymetrowy próg. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podnośnik dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługiwany przez personel Szpitala (możliwość wezwania personelu przyciskiem). W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie. Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami oraz windą częściowo dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokój izby przyjęć jest słabo oznaczony. W budynku znajdują się dwie toalety częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek F – Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podnośnik dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie. Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami – budynek jednokondygnacyjny. Na oddziale znajdują się dwie ogólnodostępne toalety częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej (ul. Popioły 40)
Do budynku prowadzą trzy wejścia.

Wejście Główne – część rehabilitacyjna
W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie. Dodatkowym utrudnieniem może być próg o wysokości 4 cm.

Wejście boczne do części A i B budynku.
W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie. Dodatkowym utrudnieniem może być próg o wysokości 2 cm.

Wejście boczne do części C
Do wejścia prowadzą schody. Brak pochylni oraz podnośnika. W wejściu nie zostały zamontowane drzwi otwierane automatycznie.

Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzami, schodami oraz windą/podnośnikiem przeznaczonym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się osiem toalet niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jedna częściowo dostosowana. W rejestracji nie została zastosowana pętla indukcyjna.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w następujących miejscach:
Rejestracja Poradni Specjalistycznych – Budynek Główny WWCOiT, wejście od ul. Pabianickiej – poziom „-1”
Szpitalny Oddział Ratunkowy/Izba Przyjęć
Rejestracja Poradni Specjalistycznych – Ośrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
Rejestracja Poradni Hematologicznej
Rejestracja Poradni Specjalistycznych – Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka
Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00