Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Centrum Badań Klinicznych

Centrum Badań Klinicznych jest jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi gdzie badania kliniczne prowadzone są od ponad 20 lat. Jesteśmy jednym z Ośrodków najszybciej rozwijających się w Polsce, a zespół Naukowców i Badaczy składa się z doświadczonych i znanych osobistości świata medycyny, wysoko wykwalifikowanych w wielu specjalnościach. Dodatkowymi naszymi atutami, poza lokalizacją w centrum Polski i rozwiniętą infrastrukturą są doskonałe zaplecze technologiczne i zintegrowane podejście do badań klinicznych.

Szpital Kopernika w Łodzi w gronie laureatów konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na „Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych – CWBK”

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną obejmującą 34 oddziały szpitalne (917 łóżek) oraz 58 poradni i pracowni specjalistycznych. W przypadku konieczności hospitalizowania uczestnika badania klinicznego Szpital gwarantuje opiekę medyczną na wszystkich posiadanych oddziałach.

Duży potencjał techniczny jednostki w zakresie możliwości realizacji różnorodnych badań klinicznych wynika z posiadanej infrastruktury która jest systematycznie modernizowana.

Dysponujemy m.in. wysokospecjalistycznym certyfikowanym sprzętem PET-CK, SPECT-CT, CT, MRI, akceleratorami do radioterapii.

Dodatkowo w celu realizacji badań diagnostycznych posiadamy umowy z:

 • Laboratorium Medycznym Synevo – diagnostyka laboratoryjna, histopatologiczna i cytologiczna
 • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa – badania konsultacyjne z zakresu serologii transfuzjologicznej

Dziedziny, w których prowadzimy badania kliniczne:

 • onkologia
 • hematoonkologia
 • hematologia
 • kardiologia
 • neurologia
 • alergologia dziecięca
 • choroby układu oddechowego i mukowiscydozy – u pacjentów do 18 roku życia
 • zaburzenia odporności – u pacjentów do 18 roku życia

W oparciu o działające w Ośrodku Bank Komórek Krwiotwórczych oraz Zakład Inżynierii Genetycznej, mamy możliwość pobierania, przetwarzania i dystrybucji limfocytów do terapii CAR-T.

Ośrodek jest zarejestrowany w bazie Organisations Managment System (SPOR) – numer ID Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi to: ORG-100040889

numer ID Location – ul. Pabianicka 62 – LOC-100072110
numer ID Location – ul. Piłsudskiego 71 – LOC-100072112


The Clinical Study Center is an organizational unit of the Copernicus Memorial Hospital in Lodz Comprehensive Cancer Center and Traumatology, where clinical trials have been conducted for over 20 years.

We are one of the fastest growing centers in Poland, and the team of Scientists and Researchers consists of experienced and well-known personalities from the world of medicine, highly qualified in many specialties. Our additional advantages, apart from our location in the center of Poland and developed infrastructure, are excellent technological facilities and an integrated approach to clinical study.

The Copernicus Hospital in Łódź among the winners of the competition announced by the Medical Research Agency for „Creation and development of Oncological Clinical Trial Support Centers – CWBK”

Copernicus Memorial Hospital in Lodz Comprehensive Cancer Center and Traumatology has an extensive organizational structure including 34 hospital wards (917 beds) and 58 clinics and specialist laboratories. If it is necessary to hospitalize a clinical trial participant, the Hospital guarantees medical care in all of its departments.

The unit’s high technical potential in terms of carrying out various clinical trials results from its infrastructure, which is systematically modernized.

We have, among others: highly specialized certified PET-CK, SPECT-CT, CT, MRI equipment, radiotherapy accelerators.

Additionally, in order to carry out diagnostic tests, we have agreements with:

 • Synevo Medical Laboratory – laboratory, histopathological and cytological diagnostics
 • Regional Blood Donation Center – consultation tests in the field of transfusion serology

Areas in which we conduct clinical study:

 • oncology
 • hematooncology
 • hematology
 • cardiology
 • neurology
 • pediatric allergology
 • respiratory diseases and cystic fibrosis – in patients up to 18 years of age
 • Immune disorders – in patients under 18 years of age

Based on the Hematopoietic Cell Bank and Genetic Engineering Department operating at the Center, we are able to collect, process and distribute lymphocytes for CAR-T therapy.

The center is registered in the Organizations Management System (SPOR) database – the ID number of the Copernicus Memorial Hospital in Lodz Comprehensive Cancer Center and Traumatology is: ORG-100040889

number ID Location – Pabianicka 62 – LOC-100072110
number ID Location – Piłsudskiego 71 – LOC-100072112


W ramach OnkoCWBK złożyliśmy wnioski i otrzymaliśmy finansowanie z Agencji Badań Medycznych na następujące projekty:

1) Projekt „ MAGIC-AML – Multiarm, Multicenter, RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy – of Acute Myeloid Leukemia „. (Konsorcjium UMED; Prof. Agnieszka Wierzbowska).

Przyznana kwota finansowania: 32 205 666,50 zł

2) Projekt „Porównanie wartości klasyfikacji: LN-RADS, RECIST 1.1 i Node-RADS w ocenie węzłów chłonnych w rezonansie magnetycznym (MR) i tomografii komputerowej (CT) w odniesieniu do wyników histopatologicznych – Badanie prospektywne, randomizowane „. (dr Cezary Chudobiński).

Przyznana kwota finansowania: 4 880 807,50 zł

3) Projekt: „Zastosowanie MET-PET w fuzji z MRI w leczeniu operacyjnym i radioterapii pooperacyjnej glejaka wielopostaciowego – badanie randomizowane, zaślepione, prospektywne”. (dr Kamil Krystkiewicz).

Przyznana kwota finansowania:  7 447 328,90 zł

4) Projekt: „Kopernik-cyfrowy bliżniak pacjenta. Cyfrowy kompletny obraz pacjenta to szybka diagnoza.”

Przyznana kwota finansowania: 29 559 948,60 zł

5) Projekt: „Zastosowanie karbonowego systemu stabilizacji przeznasadowej w leczeniu chirurgicznym nowotworów przerzutowych kręgosłupa oraz planowaniu radioterapii stereotaktycznej – badanie prospektywne, randomizowane.” (dr Kamil Krystkiewicz).

Przyznana kwota finansowania:  3 755 291,70 zł

6) Projekt: „Ocena strategii radioterapii w leczeniu skojarzonym drobnokomórkowego raka płuca w stadium choroby rozległej – eksperyment badawczy(dr Łukasz Kuncman).

Przyznana kwota finansowania: 5 771 353,50 zł


As part of OnkoCWBK, we submitted applications and received funding from the Medical Research Agency for the following projects:

1) Project „MAGIC-AML – Multiarm, Multicenter, Randomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy – of Acute Myeloid Leukemia”. (UMED Consortium; Prof. Agnieszka Wierzbowska).

Amount of financing granted: PLN 32 205 666,50

2) Project „Comparison of the classification values: LN-RADS, RECIST 1.1 and Node-RADS in the assessment of lymph nodes in magnetic resonance imaging (MR) and computed tomography (CT) in relation to histopathological results – Prospective, randomized study „. (Dr. Cezary Chudobiński).

 Amount of financing granted: PLN 4 880 807,50

3) Project: „The use of MET-PET combined with MRI in the surgical treatment and postoperative radiotherapy of glioblastoma multiforme – a randomized, blinded, prospective study.” (Dr. Kamil Krystkiewicz).

Amount of financing granted: PLN 7 447 328,90

4) Project: „Copernicus – the patient’s digital twin. A digital complete image of the patient means a quick diagnosis.”

Amount of financing granted: PLN 29 559 948,60

5) Project: „The use of a carbon transpedicular stabilization system in the surgical treatment of metastatic spine tumors and planning stereotactic radiotherapy – a prospective, randomized study.” (Dr. Kamil Krystkiewicz).

Amount of financing granted: PLN 3 755 291,70

6) Project: „Evaluation of radiotherapy strategies in combined treatment of small cell lung cancer at the stage of extensive disease – research experiment” (Dr. Łukasz Kuncman).

Amount of financing granted: PLN 5 771 353,50

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00