Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Ochrona danych osobowych

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, chcemy Państwa poinformować o tym, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwane dalej Szpitalem.
 • Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy je kierować listownie na adres Szpitala lub mailowo do Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Zdzienickiego (iod@kopernik.lodz.pl).

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych jest obowiązkiem Szpitala.

Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • prowadzenia dokumentacji medycznej w związku z udzielaniem Państwu pomocy medycznej,
 • zarządzania opieką zdrowotną w Szpitalu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa medycznego,
 • ustalenia prawa do bezpłatnych świadczeń,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych udzielonych świadczeń,
 • obsługi roszczeń i skarg,
 • przygotowania osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia tych osób,
 • prowadzenia badań klinicznych.

Przetwarzanie danych w innych niż w/w celach możliwe jest jedynie po uzyskaniu od Państwa zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególności wskazanych w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO,
 • ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,
 • ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • ustawie z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne,
 • ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi,
 • ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • ustawie z dnia 24.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 • ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawie z dnia 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 • ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Źródła pozyskania danych

Szpital może pozyskać Państwa dane osobowe:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z kontynuacją udzielania świadczeń,
 • organów ustalających Państwa tożsamość lub uprawnienia do bezpłatnych świadczeń.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (sądy, policja, inspekcja sanitarna, jednostki pomocy społecznej, organy prowadzące postępowania i kontrole),
 2. podmioty świadczące dla Szpitala usługi:
 • medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia (m.in. diagnostyka, konsultacje),
 • prawne,
 • doradcze i audytu,
 • informatyczne,
 • serwisu sprzętu medycznego.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa podanych poniżej:

 • art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane zawarte w Państwa dokumentacji medycznej nie mogą zostać usunięte przed upływem okresu przechowywania tej dokumentacji.

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem Państwa danych możecie Państwo:

 • uzyskać dostęp do treści swoich danych,
 • żądać ich sprostowania,
 • żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia niektórych danych jeśli minął okres przechowywania dokumentacji medycznej,
 • żądać wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej.

W przypadku udzielania Państwu pomocy medycznej w trybie nagłym, nie odmówimy tej pomocy niezależnie od tego, czy Szpital pozyska Państwa dane osobowe. W sytuacji nieuzyskania od Państwa danych osobowych, Szpital będzie musiał powiadomić właściwe organy w celu ustalenia Państwa tożsamości.

Jeśli nie podadzą Państwo wymaganych danych w trybie planowym, będziemy musieli odmówić Państwu rejestracji na wizytę lub odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich niegwarantujących odpowiedniego stopnia ochrony danych. Przekazanie takie będzie możliwe jedynie w wyjątkowych okolicznościach i po spełnieniu następujących warunków:

 • będzie to niezbędne dla zapewnienia sprawności aparatury medycznej,
 • z odbiorcą danych zostanie podpisana stosowana umowa zapewniającą należyty poziom ochrony danych.

Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej do celów naukowych

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie do celów naukowych Państwa dokumentacji medycznej informujemy, że dane te nie będą nigdzie publikowane. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wycofania tej zgody bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej do celów naukowych lub jej odmowa nie ma wpływu na zakres udzielanych Państwu świadczeń medycznych.

Poniżej podajemy dokładną podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w dokumentacji medycznej:

Czynność/zakres danychPrzepis prawa
Zakres danych przetwarzanych
w dokumentacji medycznej
art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Przetwarzanie danych przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na stanowiskach recepcyjnych, czy w gabinecie lekarskimart. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z: art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Prowadzenie dokumentacji medycznejart. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi i osobie bliskiej art. 6 ust. 1 lit. c) oraz  art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z: art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Udostępnienie dokumentacji medycznej uprawnionym podmiotomart. 6 ust.1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z: art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Archiwizacja dokumentacji medycznejart. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. j) RODO w związku z: art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Powierzenie operacji przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznejna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h) oraz art. 28 RODO w zw. z: art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00