Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Profilaktyka – wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego

Biuro projektu
Powołane Biuro Projektu będzie przez cały okres realizacji projektu prowadziło swą działalność w siedzibie Centrum w Łodzi oferując możliwość udostępniania pełnej dokumentacji wdrażanego projektu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość osobistego kontaktu z kadrą biura projektu codziennie w godzinach 8:00-15:00.

Adres: Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Telefon: 42 689 59 03
Mail: profilaktyka@kopernik.lodz.pl

Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi projekt współfinansowany z EFS.

 • Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
 • Projekt realizowany przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w partnerstwie z Porozumieniem Łódzkim – Łódzki związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz z Centrum Medycznym Niemcewicza Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Nr i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw  w regionie
 • Nr i nazwa Działania dla Osi: ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia
 • Nr i nazwa Poddziałania: Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego piersi i szyjki macicy
 • Nr umowy o dofinansowanie:  RPLD.10.03.03-10-A008/16

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia społeczności regionu łódzkiego poprzez wdrożenie działań w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Cel projektu został sformułowany w oparciu o diagnozę problemów i potrzeb w zakresie chorób nowotworowych oraz analizę epidemiologii dla woj. łódzkiego.

Wartość projektu: 1 209 480,00 PLN, kwota dofinansowania: 1 100 626,80 PLN

Działania planowane w ramach projektu:

 • Szkolenie dla personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej, mające na celu zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku wykrywania raka jelita grubego.
 • Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w zakresie raka jelita grubego poprzez otwarte, bezpośrednie spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej w POZ.
 • Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizowanie warsztatów edukacyjnych. Planowane jest zorganizowanie 7 warsztatów w 2017 roku i 8 w 2018 roku. Każdorazowo warsztat obejmie 20 osób i będzie trwał 3 godziny. Prowadzącymi warsztaty będą osoby z wykształceniem medycznym. Podczas warsztatów poruszane będą tematy związane z czynnikami ryzyka nowotworu jelita grubego, objawami klinicznymi, diagnostyką, a także w jaki sposób odżywianie i aktywność fizyczna są powiązane z występowaniem raka jelita grubego.
 • Przeprowadzenie profilaktycznych badań kolonoskopowych. Badania kolonoskopowe będą wykonywane w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Uczestnik projektu będzie miał zapewniony środek przeczyszczający, znieczulenie oraz transport na badanie z miejsca zamieszkania i z powrotem. Aby umożliwić i ułatwić dostępność do badań jak największej liczbie uczestników, badania będą wykonywane w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Dla osób opiekujących się innymi osobami zostanie zagwarantowana opieka nad nimi na czas badania. Placówka dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami, dysponuje infrastrukturą przyjazną i dostosowaną dla osób z dysfunkcjami fizycznymi.

Projekt skierowany jest do:

 • osób w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego;
 • osób w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
 • osób w wieku 25-65 lat, pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha, które są mieszkańcami powiatów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania konoskopowe tj.: bełchatowskiego, kutnowskiego,  pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, miasta Skierniewice.

Harmonogram działań:

 • Realizacja szkoleń dla personelu medycznego: od 02.2017 do 03.2018.
 • Udzielanie przez Edukatorów wsparcia i identyfikowanie potrzeb uczestników, kwalifikowanie na badania: od 03.2017r. do 11. 2018.
 • Realizacja warsztatów dla osób ze zdefiniowanej w projekcie grupy docelowej: od 03.2017 do 11. 2018.
 • Prowadzenie badań kolonoskopowych z zapewnieniem transportu i opieki nad osobami niesamodzielnymi: od 04.2017 do 12. 2018r.

Rekrutacja do projektu:
Rekrutacja będzie prowadzona w systemie oportunistycznym. Mieszkańcy powiatów z terenów „białych plam“ będą rekrutowani do udziału w programie m.in. za pomocą umieszczanych w POZ, urzędach gmin plakatów informacyjnych, spotkań informacyjnych społeczności lokalnych. Uczestnicy dowiedzą się gdzie należy się zgłosić, aby uzyskać wsparcie informacyjne od Edukatora, wziąć udział w warsztatach, bądź uzyskać informacje bezpośrednio w biurze projektu. Na stronie www projektu będą zamieszczone dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie.

Dodatkowe informacje
Przełamanie barier indywidualnych i społecznościowych do jakich doprowadzi realizacja projektu zmieni stan świadomości zdrowotnej i chęci uczestnictwa w badaniach profilaktycznych. Dotarcie do osób z tych terenów przyczyni się bezpośrednio do celu RPO WŁ jakim jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania kolonoskopowe, co w efekcie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości życia osób objętych interwencją oraz utrzymanie i przedłużenie ich aktywności zawodowej.

Projekt będzie zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu m.in. zawartego w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Grupę docelową stanowią osoby w wieku produkcyjnym, będące w grupie podwyższonego ryzyka.

Informator dla personelu medycznego

Poniżej w załącznikach publikujemy „Informator dla personelu medycznego”, który powstał w ramach projektu „Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00