Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Rehabilitacja lecznicza na rzecz aktywności zawodowej

O PROJEKCIE

Rehabilitacja lecznicza – działania Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na rzecz aktywności zawodowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 949 750,01 zł
Kwota dofinansowania: 863 830,01 zł

Projekt realizowany jest przez  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62.

Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
Poddziałanie X.3.1. Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
Numer umowy o dofinansowaniu: RPLD.10.03.01-10-0010/17-00

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności ruchowej, poprzez rehabilitację, pacjentów z m. Łodzi z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową  w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Adresaci projektu
Program skierowany jest do mieszkańców m. Łodzi, osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50. roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności:

 • z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii,
 • z chorobami kręgosłupa,
 • z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).

Stan zdrowia pacjentów musi umożliwić podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Działania ukierunkowane są na osoby, które są najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w efekcie udzielenia świadczeń rehabilitacyjnych.

Każdy pacjent będzie traktowany indywidualnie bez względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność czy przekonanie. WWCOiT dysponuje infrastrukturą architektoniczną i informacyjną dostosowaną dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, a działania zawsze podejmowane są zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą projektowania uniwersalnego i zasadą równości kobiet  i mężczyzn.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniami ogólnymi do kierowania na rehabilitację leczniczą są:

 • stany bezpośredniego zagrożenia życia,
 • niestabilny przebieg chorób układu krążenia,
 • incydent zakrzepowo-zatorowy świeży lub w czasie ostatnich 2 miesięcy,
 • niewyrównane choroby współistniejące, np. niedokrwistość, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, choroby przebiegające z drgawkami lub z krótkotrwałymi utratami przytomności,
 • niepoddające się leczeniu skazy krwotoczne,
 • ostre stany zapalne,
 • choroby gorączkowe,
 • alkoholizm i narkomania,
 • czynna choroba nowotworowa,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • przebyty udar mózgu prowadzący do istotnego upośledzenia funkcji psychofizycznych, nasilone zaburzenia funkcji poznawczych,
 • ciąża i okres karmienia,
 • powikłania pooperacyjne.

W zakresie schorzeń narządu ruchu przeciwwskazane jest w szczególności kierowanie na rehabilitację leczniczą osób po złamaniach i zwichnięciach patologicznych: w przebiegu chorób układowych narządu ruchu z demineralizacją tkanki kostnej, w przebiegu nowotworów kości i przerzutów nowotworowych do kości.

Planowanie działania w ramach projektu:

 • Nawiązanie współpracy z placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu w zakresie kierowania pacjentów do realizatora programu.
 • Przeprowadzenie działań informacyjnych na temat projektu wśród lekarzy POZ.
 • Przeprowadzenie kwalifikacyjnych wizyt rehabilitacyjnych i ustalenie indywidualnego programu usprawnienia leczniczego.
 • Prowadzenie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej.
 • Realizacja warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa oraz dietetyka, uwzględniające aspekt utrzymania prawidłowej diety.
 • Przeprowadzenie końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej.
 • Przeprowadzenie oceny skuteczności programu-III porada rehabilitacyjna.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 • Nabór placówek POZ do współpracy w projekcie (06-07.2018).
 • Działania informacyjne lekarzy POZ (06.2018 – 06.2020).
 • Kwalifikacja pacjentów do Programu (07.2018 – 06.2020).
 • Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne (07.2018 – 09.2020).
 • Realizacja warsztatów psychoedukacyjnych (07.2018 – 09.2020).
 • Przeprowadzenie końcowej konsultacji oraz przeprowadzenie drugiej rehabilitacyjnej porady lekarskiej (07.2018 – 09.2020).
 • Ocena skuteczności programu – przeprowadzenie trzeciej rehabilitacyjnej porady lekarskiej (09.2018 – 12.2020).

DLA PACJENTA

Placówki POZ biorące udział w projekcie:

 • Poradnia Specjalistyczna „Teraz Zdrowie” s.c. Łódź, 93-548, ul. Pabianicka 86 A, tel. 42 681 56 53
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GABINETY LEKARSKIE Spółka Partnerska Lekarzy Łódź, 91-427 ul. Kamińskiego 7/9, tel. 42 634 14 803
 • ANNMEDICUS Anna Chwaścińska i wspólnicy sp.j.
 • Przychodnia Lekarska ANIMED, ul. Okrzei 40, 91-009 Łódź, tel. 42 611 69 194
 • Poradnia VALEO MEDICAL, 94-004 Łódź, ul. Retkińska 70/2, tel. 42 207 72 74

Zapisy na badania
Udział w projekcie jest możliwy tylko poprzez uzyskanie stosowanego skierowania od lekarza POZ pracującego we współpracującej  z realizatorem projektu jednostce POZ.

Etapy udziału w projekcie

Etap I
Lekarz POZ kieruje wstępnie kwalifikującego się do programu pacjenta do Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M Kopernika w Łodzi. Pacjent, który uzyskał od lekarza POZ ,,Zalecenie do udziału w Programie” kontaktuje się z WWCOiT im. Kopernika w Łodzi w celu umówienia wizyty na I poradę rehabilitacją.

Etap II
I porada rehabilitacyjna
Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej z lekarzem rehabilitantem w wyznaczonym terminie, lekarz weryfikuje czy pacjent spełnia kryteria włączenia do projektu. W przypadku spełnienia kryteriów włączenia, pacjent zostaje poinformowany przez lekarza o przebiegu projektu, wyraża zgodę na udział w nim i uzupełnia wymagane dokumenty. Lekarz zleca danemu pacjentowi określone zabiegi rehabilitacyjne (maksymalnie 5 zabiegów dziennie przez 15 dni).

Etap III
Zabiegi rehabilitacyjne – rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej. Pacjent uczestniczy w zleconych przez lekarza rehabilitanta zabiegach w wyznaczonych terminach.

Warsztaty psychoedukacyjne – każdy pacjent bierze udział w czterech 60 minutowych warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez dietetyka (1 spotkanie), psychologa (3 spotkania). Warsztaty będą prowadzone na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M Kopernika w Łodzi. Warsztaty w miarę możliwości będą odbywały się w dniach, w których będą odbywały się zabiegi rehabilitacyjne.

Etap IV
Końcowa konsultacja – II porada rehabilitacyjna

Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na końcową poradę lekarską.

Podczas II porady rehabilitacyjnej lekarz przeprowadza ocenę skuteczności zastosowanych zabiegów rehabilitacyjnych oraz określa dalsze zalecenia.

Etap V
Ocena skuteczności projektu – III rehabilitacyjna porada lekarska

Po około 3 miesiącach od końcowej konsultacji (II rehabilitacyjnej porady lekarskiej ) pacjent w ustalonym terminie zgłasza się na wizytę do lekarza rehabilitanta, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji.

Dla każdego pacjenta będzie ustalony osobisty opiekun w kontaktach między poszczególnymi etapami projektu.

WWCOiT umożliwi pacjentom uczestniczącym w projekcie spotkania w ramach pacjenckiej grupy wsparcia dla osób cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej przez cały okres realizacji projektu, a także przez rok po jego zakończeniu.

DLA PLACÓWEK POZ

Zgodnie z wytycznymi Beneficjent realizujący projekt nawiąże formalną współpracę z minimum 3 POZ, które będą posiadały kontakty z NFZ na obszarze realizacji projektu (m. Łodzi). Po nawiązaniu współpracy WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi z placówkami POZ, lekarze pracujący w tych POZ będą identyfikowali pacjentów spełniających wymagania zawarte w Programie rehabilitacji leczniczej, tj. mieszkańców m. Łodzi, osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50. roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności:

 • z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii;
 • z chorobami kręgosłupa;
 • z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).

Stan zdrowia pacjentów musi umożliwić podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Działania ukierunkowane są na osoby, które są najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w efekcie udzielenia świadczeń rehabilitacyjnych.

Zobacz: ogłoszenie o naborze placówek POZ na stronie BIP

Z POZ wybranymi w wyniku naboru podpisana zostanie umowa o współpracy. Dokumenty, które należy uzupełniać każdorazowo przy każdym pacjencie będą przekazane POZ przez Beneficjent.

UWAGA
Lekarze pracujący w jednostkach POZ, które nawiążą współpracę z realizatorem projektu, będą mogli kierować do udziału pacjentów spoza swojej listy aktywnej, którzy na co dzień należą do innego POZ, ale wyrażą chęć udziału w projekcie i wstępnie spełnią kryteria kwalifikowalności.

BIURO PROJEKTU

Powołane Biuro Projektu będzie, przez okres realizacji projektu, prowadziło działalność w siedzibie WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, oferując dostęp do informacji o projekcie i możliwość udostępniania przedmiotowej dokumentacji. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość osobistego kontaktu z Biurem codziennie w godzinach 8:00-15:00.

Telefon: 42 689 58 99/98
Adres: Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Mail: profilaktyka@kopernik.lodz.pl

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 7 – nabór placówek POZ

OGŁOSZENIE nr 6 – zapytanie ofertowe
dotyczące prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych przez dietetyka

OGŁOSZENIE nr 5 – zapytanie ofertowe
dotyczące prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych przez psychologa

OGŁOSZENIE nr 4 – zapytanie ofertowe
dotyczące opracowania graficznego materiałów informacyjnych

OGŁOSZENIE nr 3 – zapytanie cenowe
dotyczące opracowania graficznego materiałów informacyjnych

OGŁOSZENIE NR 2 – zapytanie cenowe
dotyczące prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych przez psychologa

OGŁOSZENIE nr 1 – zapytanie cenowe

dotyczące prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych przez dietetyka

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00