Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Projekt pn.: „Rozbudowa  WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki  onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

Dofinansowany  w ramach:

 • Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych
 • Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN
Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN   
 • Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN

Cel bezpośredni projektu – poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez poprawę infrastruktury technicznej i medycznej przy równoczesnej ochronie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności społeczności regionu łódzkiego z powodu nowotworów złośliwych.

Cel pośredni – wdrożenie systemu kompleksowych działań związanych z profilaktyką, diagnostyką, leczeniem onkologicznym mającym na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych w regionie łódzkim. Cel zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, rehabilitacji onkologicznej, psychologii onkologicznej, a co za tym wdrożenie kompleksowej i skoordynowanej opieki medycznej.


13 grudnia o godz. 13:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 z dnia 28 czerwca 2017 r.). Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Szpitala Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62). Zapraszamy. Wstęp wolny.


Zadania merytoryczne:

 • Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Profilaktyki Onkologicznej (działania inwestycje poprzez rozbudowę Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej i działania nieinwestycyjnie poprzez realizację profilaktyki pierwotnej, wtórnej i III fazy).
 • Utworzenie Ośrodka Onkorehabilitacji (działanie inwestycyjne związane z rozbudową Szpitala).
 • Działania inwestycyjne związane z rozbudową Szpitala na potrzeby AOS, czyli Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej.
 • Modernizacja Oddziałów Chirurgii Onkologicznej.
 • Utworzenie rehabilitacji onkologicznej jako elementu procesu leczenia choroby nowotworowej.
 • Rozbudowa apteki szpitalnej na potrzeby chemioterapii.
 • Przebudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej – scyntygrafia.

Utworzenie i wyposażenie interdyscyplinarnych unitów onkologicznych – wyspecjalizowanych zespołów zintegrowanej diagnostyki i leczenia:

 • nowotworów piersi – BREAST CANCER UNIT
 • nowotworów stercza – PROSTATE CANCER UNIT
 • nowotworów jelita grubego – COLORECTAL CANCER UNIT
 • nowotworów żołądka – GASTRIC CANCER UNIT
 • nowotworów skóry – MELANOMA CANCER UNIT

W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane i instalacyjne dotyczące:
1. Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, Apteki, Centralnej Sterylizatorni, Radiologii Interwencyjnej,  Izby interwencyjnych przyjęć onkologicznych (ul. Pabianicka):

 • Przebudowa części budynku zlokalizowanego od strony ul. Pabianickiej 62 na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej.
 • Modernizacja Infrastruktury należącej do  Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w tym na potrzeby Radiologii Interwencyjnej.
 • Rozbudowa apteki szpitalnej.
 • Rozbudowa i przebudowa budynku położonego w trakcie komunikacyjnym pomiędzy budynkiem wysokim i budynkiem Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

2. Rehabilitacji onkologicznej: przebudowa infrastruktury na potrzeby Rehabilitacji Onkologicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

3. Pracowni Scyntygrafii: przebudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej – zmiana klasy funkcjonującej w ramach Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Pracowni Scyntygrafii z klasy III na klasę II.

4. Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (ul. Paderewskiego): przebudowa i adaptacja przestrzeni części Regionalnego Ośrodka Onkologicznego na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Profilaktyki Onkologicznej.

5. Kliniki Chirurgii Onkologicznej: przebudowa II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej (Stara Onkologia Ip).

6. Oddziału Chirurgii Onkologicznej: przebudowa Oddziału Chirurgii Onkologicznej.

Działania edukacyjne i profilaktyczne w ramach projektu
Działania edukacyjne, informacyjne i medyczne służące przełamaniu stereotypów na temat nowotworów oraz zwiększenie świadomości na temat roli badań profilaktycznych.
1. Profilaktyka pierwotna – obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwory –  akcja edukacyjna i prozdrowotna:

 • Warsztaty plastyczne „Laboratorium Wyobraźni” dla dzieci i młodzieży.
 • Warsztaty kulinarne „Zdrowo i Kolorowo” dla dzieci i młodzieży powiązane z dyskusją o skutkach niewłaściwej diety z zachorowalnością na nowotwory.
 • Eventy sportowe – promujące zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród mieszkańców województwa: bieg „Prześcignąć raka” i warsztaty taneczne „Przetańczyć raka”.
 • Spotkania prozdrowotne kierowane do osób dorosłych i młodzieży z udziałem personelu medycznego.

2. Profilaktyka wtórna – wczesne wykrywanie choroby nowotworowej w celu jej rozpoznania jeszcze w okresie bezobjawowym – badania przesiewowe wśród społeczności województwa łódzkiego w kierunku trzech nowotworów:

 • raka szyjki macicy,
 • raka piersi,
 • raka prostaty.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NR 1 – ZAPYTANIE CENOWE organizacja warsztatów edukacyjno-plastycznych.

OGŁOSZENIE NR 2 – ZAPYTANIE OFERTOWE organizacja warsztatów edukacyjno-plastycznych.

OGŁOSZENIE NR 3 – ZAPYTANIE CENOWE organizacja warsztatów edukacyjno-kulinarnych.

OGŁOSZENIE NR 4 – ZAPYTANIE OFERTOWE organizacja warsztatów edukacyjno-kulinarnych.

OGŁOSZENIE NR 5 – informacja o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację warsztatów edukacyjno-kulinarnych.

OGŁOSZENIE NR 6 – ZAPYTANIE CENOWE przeprowadzenie wydarzenia edukacyjnego.

OGŁOSZENIE NR 7 – ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzenie wydarzenia edukacyjnego.

OGŁOSZENIE NR 8 – informacja o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wydarzenia edukacyjnego.

OGŁOSZENIE NR 9 – Opracowanie merytoryczne, graficzne oraz przygotowanie do druku i wydruk materiałów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych.

OGŁOSZENIE NR 10 – INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – opracowanie merytoryczne, graficzne oraz przygotowanie do druku i wydruk materiałów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00